| คำถามที่พบบ่อย MotionERP

Q : ความแตกต่างระหว่างการ Configuration และ
      Customization

A :  การ Configuration  คือการตั้งค่าเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ
     - กำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานของพนักงานแต่ละแผนก
     - การสร้างข้อมูลเพิ่มเติมในระบบที่ต้องการ เช่น ระบบ CRM ต้อง
       การใหเ้พิ่มเติมรายละเอียดของ ลูกค้าที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ  เช่น ต้องการเพิ่มข้อมูล ธุรกิจสร้างโครงการ เช่นต้องการสร้าง     
       โครงการหมู่บ้าน ชื่อโครงการ / บ้านเลขที่ ข้อมูลรายชื่อผู้อยู่อาศัย   
       เป็นต้น สามารถเพิ่มเติม รายละเอียดที่ต้องการได้
    - การสร้างข้อมูลในระบบเพิ่มเติม เช่น Tap ข้อมูลใน CRM
      มีอยู่ 2 รายการเดิม คือ Internal Notes / Extra Information 
      Configuration เพิ่ม TAP เป็นข้อมูลอื่นๆ
    - การดึงข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานในระบบทั้งหมด
    - การสร้างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
    - การตั้งค่าการเข้าถึงของข้อมูลของพนักงาน
    - การตั้งค่าการให้สิทธิ์การอนุมัติรายการในระบบ
    - การตั้งค่าข้อมูลในระบบ เช่น Module Inventory
      ทั้งหมดกี่คลังเป็นต้น

   การ Customization คือการสร้างระบบ Module การทำงานใหม่ทั้งหมด
    - ต้องการระบบที่เป็น Signature ของธุรกิจ มีหน้าตาระบบ
      และการใช้ งานฉพาะ ธุรกิจนั้นๆ เท่านั้น
    - ความต้องการใช้งานที่แตกต่างและต้องการ Module ใหม่
      ที่สามารถใช้งานได้เฉพาะความ ต้องการนั้นๆ เช่น ต้องการ Module
      ที่ใช้งานเฉพาะการอนุมัติรายการสั่งซื้อ ซึ่งแยกออกมาจากตัว
      Module Purchase เป็น Module ใหม่ Module Approve
      ซึ่งรายละเอียดการใช้งานสามารถปรับได้ ทั้งหมดตามความต้องการ
      ของลูกค้า

ข้อแนะนำ  ซึ่งการ Customization ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
และต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายตามชั่วโมงการทำงาน ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่า
สำหรับการใช้งานที่ สามารถปรับแต่ง ระบบที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับ การใช้งาน ทางเราจะแนะนำเป็นให้ลูกค้าใช้เป็นการ Configuration ระบบมากกว่าเพื่อได้ใช้งานที่ รวดเร็วขึ้นและไม่เสียเวลารอการดำเนินการ
สร้าง Module ใหม่  

Q : กรณีที่สินค้า มีการรับเข้าสินค้า เช่น ในสินค้า 1 ลัง มียา 1 กล่อง
      ใน 1 กล่องมีทั้งหมด 10 แพ็ค เป็นต้น สามารถแยกรายการ
      QR Code ของสินค้าได้หรือไม่ เช่น สินค้า 1ลัง มี QR Code
      แต่ละหน่วยนับได้หรือไม่

A : สามารถทำได้ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ของหน่วยวัด
     1. เข้าที่ Module Purchase >>การกำหนดค่า >> หน่วยวัด
         สร้าง ใส่รายละเอียดหน่วยวัดที่ต้องการ เช่น สินค้า 1 ลัง = สินค้า   
         12 กล่อง ในจำนวน 12 กล่องมี 144 แพ็ค
     2. เมื่อตั้งค่าหน่วยนับเรียบร้อยแล้วเข้าที่ Module Purchase
         สั่งซื้อสินค้า - ลงข้อมูลผู้ขาย / Order Deadline / เอกสาอ้างอิง
         / วันที่ได้รับ / สกุลเงิน / Deliver To
         - เพิ่มสินค้าตัวอย่าง พาราเซตตามอล จำนวนซื้อเข้าเป็นลัง
         - เมื่อคอนเฟิร์มรับเข้าสินค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้วกดรับสินค้า
           ระบบจะทำการแปลงหน่วยนับอัตโนมัติ ตัวอย่าง จากซื้อสินค้า
           พาราเซตตามอลจำนวน 1 รับ เมื่อรับสินค้า ระบบจะทำการ
           เปลี่ยนแปลงหน่วยรับเข้าเป็นจำนวน 144 แพ็ค
     3. สร้างบาร์โค้ดสินค้า 1 หน่วยนับ ต่อ 1 บาร์โค้ด
         สามารถทำได้โดยการเช็ทข้อมูลสินค้า แบบที่ต่างกันของสินค้า
         และตั้ง QR CODE สินค้าได้ตามจำนวนหน่วยนับ ระบบไม่สามารถ
         แปลงหน่วยนับ ให้ตรงกับ QR Code ที่สร้าง แนะนำเป็นการใช้งาน
         1 สินค้า ต่อ 1 บาร์โค้ด เนื่องจากระบบจะทำการแปลงหน่วยนับ
         ให้อัตโนมัติ เช่น รับเข้ามาเป็นลัง เปลี่ยนเป็นแพ็ค เป็นต้น

Q :  กรณีที่ต้องการตั้งค่าสินค้า Max Min
A :  สินค้าจำนวนที่ควรมีอยู่ในระบบ จำนวนขั้นต่ำ / จำนวนมากที่สุด 
      เลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่า บันทึกจำนวนขั้นต่ำ / จำนวนมากที่สุด
      ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติในกรณีที่เรามีการ Set ค่า
      Max min ไว้แล้ว เมื่อ กด Automate Order จะทำการเข้าไปที่
      Module Purchase อัตโนมัติ

Q : เรื่องของการแบ่งแยกราคาลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้ากลุ่มค้า 
      ปลีก / ลูกค้ากลุ่มค้าส่ง / ลูกค้าสมาชิก แต่ละกลุ่มลูกค้าจะมีราคา
      การขายสินค้าที่แตกต่างกัน

A :  เช่น กลุ่มลูกค้าปลีก มีราคาขายสินค้าเฉพาะกลุ่มลูกค้าปลีกเลย
      เมื่อทาง Sales มีการ สร้างใบเสนอราคาสินค้า แล้วเลือกลูกค้า 
      คุณ A ที่อยู่ในประเภทกลุ่มลูกค้าค้าปลีก และทาการเลือกสินค้า
      เมื่อเลือกสินค้า ระบบจะอัตโนมัติราคาให้เลยว่า คุณ A เป็นกลุ่มลูกค้า
      ปลีก ราคาขายสินค้าจะเป็นเฉพาะราคาปลีก สำหรับขายให้คุณ A
      เป็นต้น ตอบ สามารถทำได้ค่ะ 1. ตั้งค่าราคาที่ต้องการขายสินค้า
      ใน Module Contact >> เลือกการขายและซื้อ>> รายการราคา >>
      เซ็ทราคาสินค้าที่ต้องการขายได้เลย หลังจากนั้นเมื่อ Sale สร้าง
      เอกสารใบเสนอราคา เลือกรายชื่อลูกค้าปลีก และเลือกสินค้า
      ราคาสินค้าจะขึ้นอัตโนมัติ ตามราคาที่เราเซ็ทไว้ข้างต้น เช่น
      ลูกค้าปลีก เสนอราคา วิตามินบี ราคา ขายปลีก 100 บาท
      เช่น ลูกค้าสมาชิก เสนอราคา วิตามินบี ราคา ขายสมาชิก 60 บาท

Q : เว็บไซต์นอก กรณีที่ทางลูกค้ามีเว็บไซต์นอกอยู่แล้ว สามารถนำ
      เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ เชื่อมต่อกับระบบ Motion ERP ได้หรือไม่

A :  ในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าเองเป็นหลัก ทางเรา
      สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Motion ERP ได้ แต่ว่าไม่แนะนำ
      เนื่องจากทางลูกค้าต้องเสียงบประมาณและเวลาในการทำค่อนข้าง 
      เยอะ เราแนะนำให้มาใช้งานเป็นระบบ Motion ERP และใช้งาน
      เว็บไซต์ในส่วน Module Website ได้เลย

Q : ระบบสามารถใช้งาน Digital Payment gateway
      การจ่ายเงินช่องทางบัตรเครดิต การโอนเงินธนาคารได้หรือไม่

A :  สามารถทำได้

Q : ระบบสามารถใช้งานภาษา Thai , English, Japan ได้หรือไม่
A : ระบบสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาใช้งานได้ทั้ง Thai , English, Japan

Q : ระบบ Motion ERP คืออะไร
A : ระบบบริหารงานแบบครบวงจร ใช้งานง่ายและมีความหลากหลาย
      รวมแอปพลิเคชั่นพื้นฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้องค์กร
      ของคุณ ทำงานเป็นทีมในโลกออนไลน์ได้อย่างราบรื่น ทุกที่ทุกเวลา

Q : ระบบสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์อะไรบ้าง
A : ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ Desktop / Mobile /Tablet
      รองรับ IOS และ Android

Q : ระบบสามารถแสดงรายการสินค้าคงเหลือ ที่มีอยู่ในระบบ
      และต้นทุนสินค้าทั้งหมด ได้หรือไม่

A : ใช้งานใน Module Inventory แสดงรายการสินค้าคงเหลือ
      และวัตถุดิบ

Q : ต้องการดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า ได้หรือไม
A : สามารถทำได้ ระบบ Motion ERP สามารถดูรายการเคลื่อนไหวสินค้า
      ได้ที่ Module Inventory ในฟังก์ชัน Reporting >> Product
      Moves แสดงรายการเคลื่อนไหวสินค้า ชื่อสินค้า / วันเวลาที่มีการ
      เคลื่อนไหว / จากที่ไหน /ไปที่ไหน / จำนวนเท่าไหร่ /และแสดงสถานะ
      ของรายการ

Q : Module Inventory สามารถแยกคลังสินค้าได้มากกว่า
      1 คลังสินค้าหรือไม่

A : สามารถตั้งค่าแยกคลังสินค้าได้มากกว่า 1คลังสินค้า
      ตามที่เราต้องการ เพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

Q : ระบบสามารถสร้าง QR Code สินค้า/Barcode สินค้า ได้หรือไม่
A : สามารถทำได้ โดยใช้งาน Module Inventory เพื่อสร้าง QR Code
      / Barcode และสามารถสแกน QR Code / Barcode ผ่านโทรศัพท์
      มือถือและอุปกรณ์อื่นๆผ่านกล้องได้เพื่อเช็คจำนวนสินค้าที่ต้องการ

Q : ต้องการติดตาม Pipeline ลูกค้า ดูผลการทำงานรวมได้
      แยกรายบุคคลได้หรือไม่

A : สามารถทำได้โดยใช้ Module CRM เพื่อดูข้อมูล Pipelineฅ
      ของลูกค้าโดยสามารถแบ่งเป็น ฝ่ายขายท่านไหนดูแลลูกค้าท่านไหน
      บ้าง สามารถดูข้อมูลแยกรายบุคคลพนักงาน Sales ได้

Q : การใช้งานปฏิทินใน Module Calendar สามารถเชื่อมต่อ
      กับ Google Calendar ได้หรือไม่

A :  สามารถทำได้ค่ะ แต่ทางเราแนะนำให้ย้ายมาใช้งานใน Module 
      Calendar ในระบบ Odoo เพื่อเป็นการเชื่อมโยงงานทั้งหมดในระบบ

Q : ระบบสามารถบันทึกการรับเข้าสินค้าในรูปแบบ ล็อต / ซีเรียล
      สามารถทำได้หรือไม่

A : สามารถบันทึกสินค้าเป็นล็อต หรือ ซีเรียลนัมเบอร์ได้

Q : ต้องการระบบที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม การซื้อขาย
      ไปจนถึงทราบต้นทุนของธุรกิจ

A :  ระบบ Motion ERP สามารถใช้งานได้ครอบคลุมการทำงาน
      ของทุกแผนก ตั้งแต่แผนกฝ่ายขาย และแผนกจัดซื้อและสามารถ
      ทราบต้นทุนของธุรกิจได้ทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิตสินค้าว่า Bom
      สินค้าที่ต้องการผลิตมีต้นทุนการผลิตสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ และสามารถ
      ดูต้นทุนการ ดำเนินการผลิตได้ทั้งหมด ทำให้เกิดการบริหารธุรกิจ 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการ เติบโตของธุรกิจได้

Q : ต้องการให้ระบบสามารถรับสินค้าเข้ามาเป็น เช่น รับวัสดุเหล็ก
      เป็นกิโล แต่เวลาใช้งานตัดออกเป็นจำนวน เส้น จากเส้น ตีเป็นชิ้น
      เรียกดูสตอ็กเป็นชิ้นได้

A : สามารถทำได้ โดยใช้งาน Module Inventory
      ในการกำหนดค่าหน่วยนับ